Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Dokumenty Spółki

dokumenty dokumenty

Najważniejsze dokumenty Comp S.A.

Dokumentacja compliance

Połączenie z ELZAB

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 8.12.2023 r.

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8.12.2023 r.

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 398,
art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 9:00 w
Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego
    Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja - połączenie z ELZAB

Prospekty emisyjne