Akcjonariat

Liczba akcji Udział w liczbie akcji i głosach na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 960 000 16,22%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. 621 122 9,96%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 559 193 9,45%
Jacek Papaj 337 063 5,70%
Robert Tomaszewski** 303 719 5,13%
Pozostali akcjonariusze 2 032 348 34,34%
Łącznie 5 918 188 100%
* Comp S.A. ani jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZ.
** Robert Tomaszewski posiada:
– bezpośrednio 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 1.000 głosom, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
– pośrednio poprzez CE Management Group sp. z o.o. 302.719 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,11% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 302.719 głosom, stanowiących 5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 19.01.2021.