Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Walne zgromadzenia

walne walne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.

Data
08/12/2023
Godzina
09:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8.12.2023 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji  transmisji z przebiegu NWZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Pełna dokumentacja dot. połączenia Comp SA z ZUK ELZAB SA dostępna jest pod adresem https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki/ (sekcja POŁĄCZENIE Z ELZAB).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.

Data
30/06/2023
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2023 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
 8.  Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
 15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 6 kwietnia 2023 roku odpowiednio o nr 3/2023 i 4/2023.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji  transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 30.06.2022

Data
30/06/2022
Godzina
13:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2022 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 202
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji  transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Pliki do pobrania

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 30.06.2021

Data
30/06/2021
Godzina
12:30
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2021 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji  transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Pliki do pobrania

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 31.08.2020

Data
31/08/2020
Godzina
12:30
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.08.2020 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu,
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2019

Data
28/06/2019
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu,
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2018 r.

Rodzaj
Zwyczajne
Data
29/06/2018
Godzina
13:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2018 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki
https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 13.02.2018 r.

Rodzaj
Nadzwyczajne
Data
13/02/2018
Godzina
13:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 13.02.2018 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.;
 6. Sprawy różne;
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2017 r.

Data
30/06/2017
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016;
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2016 r.

Data
30/06/2016
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r. 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 13. Podjęcie uchwały w w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2015 r.

Data
30/06/2015
Godzina
15:30
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu,
  • b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014,
  • c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2014 r.

Data
30/06/2014
Godzina
15:30
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 30.06.2014 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
 4. Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013
  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

  • a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działaności w 2013 roku, zawierajacego sprawozdanie komitetu audytu,
  • b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013,
  • c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności grupy kapitowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 9. Podjęcie uchał w sprawie dzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielnia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” Sp. z o.o., Big Vent Sp. z o.o. oraz „Safe Computing” Sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki na nabycie akcji własnych.
 15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 28.06.2013 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  • a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działaności w 2012 roku, zawierajacego sprawozdanie komitetu audytu,
  • b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny,
  • c) Sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
  • d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności grupy kapitowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 9. Podjęcie uchał w sprawie dzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielnia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 11. Sprawy różne
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 28.06.2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2012 r.

Data
29/06/2012
Godzina
17:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 29.06.2012 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  • b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  • c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
  • d) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
  • e) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  • f) Podziału zysku za rok obrotowy 2011,
  • g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • h) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • i) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • j) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • k) W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,
  • l) Dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
  • ł) Wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji,
  • m) Zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
  • n) Utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
  • o) Udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29.06.2011 r.

Data
29/06/2011
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 29.06.2011 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  • b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010,
  • c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  • d) Podziału zysku za rok obrotowy 2010,
  • e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
  • f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.04.2011 r.

Rodzaj
Nadzwyczajne
Data
22/04/2011
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 22.04.2011 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITIUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2010 r.

Data
30/06/2010
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 30.06.2010 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  • b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,
  • c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  • d) Podziału zysku za rok obrotowy 2009,
  • e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
  • f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
  • g) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  • h) Powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.