Walne zgromadzenia

walne walne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.

Data
08/12/2023
Godzina
09:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8.12.2023 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.

Data
30/06/2023
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2023 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
 8.  Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
 15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 6 kwietnia 2023 roku odpowiednio o nr 3/2023 i 4/2023.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji  transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 30.06.2022

Data
30/06/2022
Godzina
13:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2022 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 202
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji  transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Pliki do pobrania

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 30.06.2021

Data
30/06/2021
Godzina
12:30
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2021 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji  transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Pliki do pobrania

Walne zgromadzenie akcjonariuszy 31.08.2020

Data
31/08/2020
Godzina
12:30
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.08.2020 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu,
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze spółki mają możliwość obserwacji transmisji z przebiegu WZA. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do transmisji proszone są o przesłanie wiadomości email na wza@comp.com.pl i uprawdopodobnienie posiadanego statusu akcjonariusza spółki publicznej poprzez wskazanie domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2019

Data
28/06/2019
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu,
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2018 r.

Rodzaj
Zwyczajne
Data
29/06/2018
Godzina
13:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2018 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki
https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 13.02.2018 r.

Rodzaj
Nadzwyczajne
Data
13/02/2018
Godzina
13:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 13.02.2018 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.;
 6. Sprawy różne;
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2017 r.

Data
30/06/2017
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016;
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2016 r.

Data
30/06/2016
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r. 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu;
  • (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015
  • (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 13. Podjęcie uchwały w w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2015 r.

Data
30/06/2015
Godzina
15:30
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie Zarządu Comp S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu,
  • b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014,
  • c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2014 r.

Data
30/06/2014
Godzina
15:30
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 30.06.2014 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
 4. Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013
  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

  • a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działaności w 2013 roku, zawierajacego sprawozdanie komitetu audytu,
  • b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013,
  • c) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności grupy kapitowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
 9. Podjęcie uchał w sprawie dzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielnia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” Sp. z o.o., Big Vent Sp. z o.o. oraz „Safe Computing” Sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki na nabycie akcji własnych.
 15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pliki do pobrania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 28.06.2013 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  • a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działaności w 2012 roku, zawierajacego sprawozdanie komitetu audytu,
  • b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny,
  • c) Sprawozdania Zarządu z działaności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
  • d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działaności grupy kapitowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 9. Podjęcie uchał w sprawie dzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielnia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 11. Sprawy różne
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 28.06.2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 29.06.2012 r.

Data
29/06/2012
Godzina
17:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 29.06.2012 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  • b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  • c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
  • d) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
  • e) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  • f) Podziału zysku za rok obrotowy 2011,
  • g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • h) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • i) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • j) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
  • k) W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,
  • l) Dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
  • ł) Wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji,
  • m) Zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
  • n) Utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
  • o) Udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29.06.2011 r.

Data
29/06/2011
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 29.06.2011 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  • b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010,
  • c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  • d) Podziału zysku za rok obrotowy 2010,
  • e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
  • f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.04.2011 r.

Rodzaj
Nadzwyczajne
Data
22/04/2011
Godzina
15:00
Lokalizacja
Warszawa, Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 22.04.2011 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą NOVITIUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30.06.2010 r.

Data
30/06/2010
Godzina
12:00
Lokalizacja
Warszawa, ul. Jutrzenki 116 (siedziba Spółki)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – 30.06.2010 r.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  • b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,
  • c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
  • d) Podziału zysku za rok obrotowy 2009,
  • e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
  • f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
  • g) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  • h) Powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,
 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close