Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 kwartał 2013 roku (Raport: 16/2013) 15 / 5 / 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 145 510 86 499 34 863 20 718
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 026 6 189 5 996 1 482
Zysk (strata) brutto 24 413 4 088 5 849 979
Zysk (strata) netto 17 646 2 424 4 228 581
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 449 2 350 3 941 563
Całkowity dochód 17 641 2 431 4 227 582
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 720 3 699 3 287 886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 079) (9 933) (738) (2 379)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 416) (16 733) (3 214) (4 008)
Przepływy pieniężne netto, razem (2 775) (22 967) (665) (5 501)
Średnia ważona liczba akcji 5 204 064 4 402 511 5 204 064 4 402 511
Rozwodniona liczba akcji 5 204 064 4 402 511 5 204 064 4 402 511
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,45 5,84 0,11 1,40
Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 5,84 0,11 1,40
Aktywa razem 599 386 607 076 143 483 148 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 193 071 218 405 46 218 53 423
Zobowiązania długoterminowe 35 545 32 894 8 509 8 046
Zobowiązania krótkoterminowe 157 526 185 511 37 709 45 377
Kapitał własny 406 315 388 671 97 265 95 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 390 911 374 463 93 578 91 596
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 542 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 68,66 65,67 16,43 16,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 68,66 65,67 16,43 16,06