Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 roku (Raport: 7/2013) 28 / 2 / 2013

Temat

Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 roku (Raport: 7/2013)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 389 869 429 018 93 413 103 624
Zysk (strata) z działalności operacyjnej* (1 197) 34 526 (287) 8 339
Zysk (strata) brutto (7 224) 41 172 (1 731) 9 945
Zysk (strata) netto (12 531) 36 950 (3 002) 8 925
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (13 334) 28 772 (3 195) 6 949
Całkowity dochód (12 757) 37 175 (3 057) 8 979
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 742 38 802 6 407 9 372
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 734) (15 155) (5 447) (3 661)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 199) 5 224 (3 642) 1 262
Przepływy pieniężne netto, razem (11 191) 28 871 (2 681) 6 973
Średnia ważona liczba akcji** 5 204 064 4 205 382 5 204 064 4 205 382
Rozwodniona liczba akcji 5 204 064 4 205 382 5 204 064 4 205 382
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,56) 6,84 (0,61) 1,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,56) 6,84 (0,61) 1,65
Aktywa razem 612 834 617 950 149 903 139 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 820 214 326 55 237 48 525
Zobowiązania długoterminowe 32 674 44 764 7 992 10 135
Zobowiązania krótkoterminowe 193 146 169 562 47 245 38 390
Kapitał własny 387 014 403 624 94 666 91 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 372 832 379 947 91 197 86 023
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 619 3 350
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,39 68,21 16,00 15,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,39 68,21 16,00 15,44

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close