Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 13/2022) 30 / 5 / 2022

Temat: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 202
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
 16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku.
 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 8 kwietnia 2022 roku odpowiednio o nr 4/2022 i 5/2022.