Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (Raport 12/2022) 27 / 5 / 2022

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o następującej treści:
㤠1.
Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2021 w kwocie 35.717.328,83 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 83/100) (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie kwoty 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemset dwadzieścia siedem i 00/100) na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych), zaś pozostałą kwotę, tj. 21.371.601,83 PLN (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden złotych i 83/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd Spółki dzień dywidendy na 31 sierpnia 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 14 września 2022 r.
§ 2.
Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy w 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5,00 PLN (pięciu złotych) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie w postaci nabycia akcji własnych, tj. przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 9.563.818,00 PLN (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 0/100) na nabycia akcji własnych, które realizowane będzie w oparciu o dotychczasowe upoważnienie Walnego Zgromadzenia, w przypadku podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie umorzenia 307.640 akcji, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki.”

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 27 maja 2022 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close