Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (Raport 12/2022) 27 / 5 / 2022

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2022 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o następującej treści:
㤠1.
Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2021 w kwocie 35.717.328,83 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 83/100) (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie kwoty 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemset dwadzieścia siedem i 00/100) na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych), zaś pozostałą kwotę, tj. 21.371.601,83 PLN (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden złotych i 83/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd Spółki dzień dywidendy na 31 sierpnia 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 14 września 2022 r.
§ 2.
Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy w 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5,00 PLN (pięciu złotych) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie w postaci nabycia akcji własnych, tj. przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 9.563.818,00 PLN (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 0/100) na nabycia akcji własnych, które realizowane będzie w oparciu o dotychczasowe upoważnienie Walnego Zgromadzenia, w przypadku podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie umorzenia 307.640 akcji, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki.”

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 27 maja 2022 roku.