Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (Raport: 18/2011) 3 / 6 / 2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że na skutek błędu edycyjnego w dniu dzisiejszym w raporcie bieżącym 18/2011 blędnie podano rok w dacie na którą zwołuje się walne zgromadzenie. Prawidłowa data to 29 czerwca 2011 roku. Poniżej poprawiony tekst ogłoszenia. Tą samą błędną datę podano w pliku Comp_ogloszenie_WZA_29062011.pdf oraz na stronie pierwszej w pliku COMP_formularz_pelnomocnictwa.pdf . Poniżej poprawiony tekst ogłoszenia o terminie, miejscu i porządku obrad WZA. Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402-1 i 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 roku na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2010,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna tresc ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załaczniku do niniejszego raportu. Dokumentacja zwiazana z Walnym Zgromadzeniem dostepna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close