Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki – korekta (Raport: 18_1/2011) 3 / 6 / 2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402-1 i 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2010,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia