Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Transakcja zakupu akcji ZUK Elzab S.A. (Raport: 19/2011) 9 / 6 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2011 roku Spółka zawarła transakcje kupna akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w ilości 2.007.570 akcji po cenie 2,98 zł za 1 akcję oraz 8.211.958 akcji po cenie 3,40 złotych za 1 akcję. Nabycie akcji nastąpiło w drodze realizacji transakcji pakietowych (posesyjnych) na GPW w Warszawie S.A.. Transakcje sprzedaży akcji ZUK ELZAB S.A. zostaną rozliczone w dniu 9 czerwca 2011 roku. Zbywającym akcje jest Spółka Novitus S.A. będącą jednostka dominującą wobec ZUK ELZAB S.A., która jest jednocześnie podmiotem zależnym od Comp S.A.

Akcje będące przedmiotem transakcji sprzedaży stanowią 63,33% kapitału zakładowego ZUK ELZAB S.A. oraz uprawniają do 10.219.528 głosów, co stanowi 62,76% ogólnej liczby głosów na WZA ELZAB S.A.

W związku z tym, że zakup akcji natąpił od podmiotu zależnego Spółki, pośrednio i bezpośrednio, wraz z akcjami własnymi będącymi w posiadaniu ZUK ELZAB S.A., który jest podmiotem zależnym od Novitus S.A. (podmiotu zależnego od Comp S.A.), Spółka posiada łącznie taką samą ilość akcji i głosów jak przed dokonaniem transakcji, czyli 10 746 733 akcje zwykłe na okaziciela ZUK ELZAB S.A., co daje 66,6% udział w kapitale ZUK ELZAB S.A. oraz 66% udział w głosach na WZA ZUK Elzab S.A.