Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podpisanie planu połączenia spółek COMP S.A. i NOVITUS S.A. (Raport: 38/2010) 29 / 12 / 2010

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. został podpisany plan połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej COMP) i Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (dalej NOVITUS).

Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów.

W perspektywie długookresowej planowane jest wykorzystanie synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W wyniku zamierzonych działań spodziewany jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Comp S.A. jest dostawcą bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu, a także producentem urządzeń kryptograficznych.

Grupa kapitałowa Novitus S.A. jest producentem i dostawcą urządzeń fiskalnych, urządzeń AI, wag, oprogramowania oraz systemów sprzedaży (rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług).

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Novitus (jako Spółki Przejmowanej) na Comp (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”).

Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom Novitus S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji Novitus S.A., przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 0,42233235 Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcję Novitus S.A.

Parytet wymiany, został ustalony na podstawie 6–miesięcznej średniej ceny akcji Przejmującego i Przejmowanego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyliczonej zgodnie z Art. 79 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii.

Jednocześnie wypełniając dyspozycję § 19 punkt 2. 2) Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka podaje do wiadomości treść sprawozdań zarządów COMP S.A. i Novitus S.A. w sprawie połaczenia sporządzonych zgodnie z Art 501 KSH.

Wraz z raportem Spółka przekazuje następujace załączniki: