List intencyjny w sprawie połączenia COMP S.A. i NOVITUS S.A. (Raport: 37/2010) 21 / 12 / 2010

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. został uzgodniony i podpisany List Intencyjny dotyczący zamiaru dokonania połączenia pomiędzy Spółką, a NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem ul. Nawojowska 118 (33-300) Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042601 („Novitus”).

Grupa kapitałowa Comp S.A. jest dostawcą bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu, a także producentem urządzeń kryptograficznych.

Grupa kapitałowa Novitus S.A. jest producentem i dostawcą urządzeń fiskalnych, urządzeń AI, wag, oprogramowania oraz systemów sprzedaży (rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług).

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Novitus (jako Spółki Przejmowanej) na Comp (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”).

Strony uzgodniły, że Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone akcjonariuszom Novitus w oparciu o parytet wymiany, który ustalony zostanie na podstawie 6 – miesięcznej (licząc do dnia poprzedzającego dzień podpisania niniejszego listu) średniej ceny akcji Przejmującego i Przejmowanego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyliczonej zgodnie z Art. 79 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strony deklarują chęć zakończenia procesu Połączenia, rozumianego jako zapisanie praw z akcji Przejmującego na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Przejmowanego do dnia 30 września 2011 roku.

Strony przewidują uzgodnienie i podpisanie planu połączenia wraz z załącznikami wymaganymi na podstawie przepisów prawa i złożenia go do właściwych sądów rejestrowych do dnia 31 grudnia 2010 r.

Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów.

W perspektywie długookresowej planowane jest wykorzystanie synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W wyniku zamierzonych działań spodziewany jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close