Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

List intencyjny w sprawie połączenia COMP S.A. i NOVITUS S.A. (Raport: 37/2010) 21 / 12 / 2010

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. został uzgodniony i podpisany List Intencyjny dotyczący zamiaru dokonania połączenia pomiędzy Spółką, a NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem ul. Nawojowska 118 (33-300) Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042601 („Novitus”).

Grupa kapitałowa Comp S.A. jest dostawcą bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu, a także producentem urządzeń kryptograficznych.

Grupa kapitałowa Novitus S.A. jest producentem i dostawcą urządzeń fiskalnych, urządzeń AI, wag, oprogramowania oraz systemów sprzedaży (rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług).

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Novitus (jako Spółki Przejmowanej) na Comp (jako Spółkę Przejmującą) („Połączenie”).

Strony uzgodniły, że Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone akcjonariuszom Novitus w oparciu o parytet wymiany, który ustalony zostanie na podstawie 6 – miesięcznej (licząc do dnia poprzedzającego dzień podpisania niniejszego listu) średniej ceny akcji Przejmującego i Przejmowanego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyliczonej zgodnie z Art. 79 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strony deklarują chęć zakończenia procesu Połączenia, rozumianego jako zapisanie praw z akcji Przejmującego na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Przejmowanego do dnia 30 września 2011 roku.

Strony przewidują uzgodnienie i podpisanie planu połączenia wraz z załącznikami wymaganymi na podstawie przepisów prawa i złożenia go do właściwych sądów rejestrowych do dnia 31 grudnia 2010 r.

Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów.

W perspektywie długookresowej planowane jest wykorzystanie synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W wyniku zamierzonych działań spodziewany jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.