Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Aktualizacja parametrów strategii COMP 2025 Next Generation (Raport 43/2023) 15 / 12 / 2023

Temat: Aktualizacja parametrów strategii COMP 2025 Next Generation.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o aktualizacji parametrów strategii COMP 2025 Next Generation, co oznacza podniesienie szacunkowego wyniku EBITDA na 2023 rok, planowany wzrost pozycji gotówkowej oraz informuje o zmianie modelu sprzedaży usług dodanych na wielofunkcyjnych urządzeniach fiskalnych realizowanych w ramach rozwiązania M/platform i związanych z tym działaniach optymalizacyjnych w grupie kapitałowej.

Bazując na przeglądzie linii produktowych i analizie rynkowej, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 29 września 2023 roku oraz na zawarciu porozumienia z Grupą Eurocash w dniu 14 grudnia 2023 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dalszym rozwoju usług dodanych opartych na technologii M/platform wyłącznie w ścisłej współpracy ze strategicznymi partnerami, liderami danego segmentu rynku, posiadającymi własne centra dystrybucyjne oraz silnie rozwinięte sieci sklepów.

Taki ruch oznacza realizację strategii COMP 2025 Next Generation, o której mowa w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku dotyczącej sprzedaży usług na urządzeniach wielofunkcyjnych, w kierunku mocniejszego wykorzystania wieloletnich budżetów klientów i osiągnięcia dużej konwersji wzrostu przychodów na wzrost EBITDA. W Polsce takim liderem FMCG, w największym segmencie rynkowym handlu detalicznego jest Grupa Eurocash i razem z nią będziemy dalej intensywnie rozwijać nasze usługi dodane związane z promocjami i danymi transakcyjnymi realizowane na urządzeniach fiskalnych, rozszerzając ich krąg dodatkowo o obsługę infrastrukturalną płatności i e-paragonów, których znaczenie w całości naszych przychodów abonamentowych będzie istotnie rosło w najbliższych latach. Model został sprawdzony, a ostatnie porozumienie z Grupą Eurocash jest kolejnym etapem zacieśniania naszych relacji biznesowych, na bazie bardzo korzystnych dla obu spółek doświadczeń w 2023 roku.

W ostatnim okresie jednocześnie realizowaliśmy dwa modele – i model współpracy strategicznej z liderami rynku okazał się bardziej efektywny, co miało wpływ na poprawę naszej marży oraz przepływów finansowych ze sprzedaży usług organizacji promocji i transmisji danych, przy minimalizacji ryzyka działalności i optymalizacji zaangażowania kapitału pracującego. W przyszłości wobec silnego trendu rozwoju sieci sklepów, w tym sieci franczyzowych model ten nie tylko będzie bardziej efektywny – ale stanie się praktycznie jedynym możliwym.

Zmiana modelu oznacza większą i bardziej rentowną sprzedaż usług abonamentowych. Zakontraktowanie wszystkich usług abonamentowych związanych z urządzeniami wielofunkcyjnymi na najbliższe 4 lata (2024-2027) wzrosło od początku roku o ok. 50% do kwoty przychodów powyżej 90 mln zł.

W konsekwencji wprowadzenia modelu współpracy strategicznej z liderami rynku następuje zaniechanie działalności bazującej na dotychczasowym modelu. W efekcie oznacza to zaprzestanie działania na rynkach zagranicznych w zakresie realizacji projektu M/platform rozwijającego w poprzednim modelu usługi dodane na urządzeniach fiskalnych oraz zaprzestanie rozwoju M/store – części usług dodanych przeznaczonych głównie dla dystrybutorów, producentów oraz sklepów niezależnych. Zaniechanie działalności w nie rokującym i mniej efektywnym nurcie oznacza realizację strategii COMP 2025 Next Generation w zakresie optymalizacji aktywów, które nie są już priorytetami dla strategicznego rozwoju.

Zmiana modelu sprzedaży usług dodanych będzie miała pozytywny wpływ na wskaźnik EBITDA oraz wskaźniki gotówkowe i operacyjne. Wpływ księgowy na wynik netto to wstępnie ok. 69 mln złotych odpisu zmniejszającego jego wartość w 2023 roku, co oznacza częściowe obniżenie wartości zysków zatrzymanych (na koniec 3 kwartału 2023 roku było to ponad 262 mln zł). Z czego dominującą pozycją będzie odpisanie nie amortyzowanej, zgodnie z MSR 38, wartości firmy (goodwill) spółki JNJ Ltd., której działalność polegająca na bezpośrednim rozwoju usług dodanych będzie zaniechana. Odpisywana wartość księgowa powstała w momencie nabycia spółki w 2014 roku.

Powyższe księgowanie nie wpływa na wysokość transferu do akcjonariuszy w latach 2023 do 2025 (podobnie jak przy stracie netto za 2022 rok). Transfer do akcjonariuszy dalej będzie rósł zgodnie z planami do minimum 7,5 zł na akcję w przyszłym roku ze względu na bardzo mocną pozycję gotówkową Spółki, zyski zatrzymane z ubiegłych lat i upoważnienie do skupu akcji własnych.

Zarząd podkreśla, że pomimo jednorazowego odpisu działalności zaniechanej wszystkie ww. decyzje są zgodne ze strategią COMP 2025 Next Generation i mają pozytywny wpływ – już od tego roku – na parametry operacyjne oraz przepływy pieniężne. Model strategicznej współpracy z partnerem rynkowym w omawianym zakresie ograniczy nasze inwestycje i ryzyko związane z budowaniem własnej pozycji, wzmacniając plany realizacji naszych celów, w tym przede wszystkim rosnących wartości EBIDTA i poziomu transferu do końca strategii COMP 2025 Next Generation.

Podnosimy prognozę raportowanego szacunkowego wyniku EBIDTA na ten rok do poziomu ok.110 mln złotych oraz potwierdzamy plany uzyskania docelowego poziomu zadłużenia, obniżając jego maksymalną wartość do poziomu ok. 1,35 x EBIDTA na koniec obecnego roku – co oznacza plan wygenerowania ok. 40 mln zł środków pieniężnych tylko w bieżącym kwartale. Środki te zostaną wykorzystane na zmniejszenie zadłużenia finansowego netto o ok. 30 mln zł i wypłatę powyżej 11 mln zł w kończącym się właśnie skupie akcji własnych.

Spółka potwierdza tym samym osiągnięcie, a nawet przekroczenie wszystkich celów strategii COMP 2025 Next Generation, założonych na lata 2022-2023 i jednocześnie wypracowanie podstaw do dalszego wzrostu.

Zarząd Comp S.A. wskazuje, że zaprezentowany w niniejszym raporcie bieżącym termin „szacunkowy wynik EBITDA” na poziomie skonsolidowanym nie jest zdefiniowany w obowiązujących standardach rachunkowości i może stanowić alternatywny pomiar wyniku (APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415, którego definicję Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 r.