Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych (Raport 44/2023) 20 / 12 / 2023

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „Uchwała”), w wykonaniu ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonego raportem bieżącym nr 40/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r., Spółka nabyła 145.799 akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 364.497,50 zł, stanowią 2,73% kapitału zakładowego i dają 145.799 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 3.992.477 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 96,35%.
Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło do: (i) przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę, (ii) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów przez jednostki z grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 828.639 akcji, które stanowią 15,50% kapitału zakładowego i dają 828.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 974.438 akcji, które stanowią 18,23% kapitału zakładowego i dają 974.438 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.
Pełna treść przekazanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.