Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2008 (Raport: 21/2009) 29 / 4 / 2009

COMP Safe Support SA skonsolidowany raport roczny

formularz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2008 (od 2008-01-01 do 2008-12-31)

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 317236 180754 89815 47859
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17883 27195 5063 7201
Zysk (strata) brutto 20455 30335 5791 8032
Zysk (strata) netto 17160 25835 4858 6840
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 17029 23888 4821 6325
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 18545 14271 5250 3779
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (8706) (50464) (2465) (13362)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (12063) 38907 (3415) 10302
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (2224) 2714 (630) 719
Aktywa razem 453226 431351 108625 120422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143470 132005 34386 36852
Zobowiązania długoterminowe 13383 21654 3208 6045
Zobowiązania krótkoterminowe 130087 110351 31178 30807
Kapitał własny 309756 299346 74239 83569
Kapitał własny przypadający akcjonarius 307916 297064 73798 82932
zom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2845 3314
Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 3,59 5,03 1.02 1,33
zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 3,59 5,03 1.02 1,33
ę zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 65,24 63,05 15,64 17,60
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 65,24 63,05 15,64 17,60
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2008
2 – 2007
3 – 2008
4 – 2007

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close