Roczne sprawozdanie jednostkowe 2009 (Raport: 16/2010) 29 / 4 / 2010

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 208625 267417 48064 75711
Zysk (strata) z działalności opera 12354 4796 2846 1358
cyjnej
Zysk (strata) brutto 10513 4177 2422 1183
Zysk (strata) netto 8026 3534 1849 1001
Całkowity dochód 8067 3427 1859 970
Przepływy pieniężne netto z działa 40171 12906 9255 3654
lności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działa (20579) (4762) (4741) (1348)
lności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działa (10618) (12574) (2446) (3560)
lności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 8974 (4430) 2068 (1254)
Aktywa razem 330972 385633 80564 92425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz 71505 134232 17406 32172
ania
Zobowiązania długoterminowe 6952 12668 1692 3036
Zobowiązania krótkoterminowe 64553 121564 15713 29135
Kapitał własny 259467 251400 63158 60253
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2889 2845
Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykł 1,69 0,74 0,39 0,21
ą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 54,65 52,95 13,30 12,69
zł / EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Rozwodniona wartość księgowa na je 54,65 52,95 13,30 12,69
dną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2009
2 – 2008
3 – 2009
4 – 2008

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close