Roczne sprawozdanie jednostkowe 2008 (Raport: 20/2009) 29 / 4 / 2009

COMP Safe Support SA raport roczny

formularz raportu rocznego za rok 2008 (od 2008-01-01 do 2008-12-31)

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 267417 128427 75711 34004
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4796 13309 1358 3524
Zysk (strata) brutto 4177 19463 1183 5153
Zysk (strata) netto 3534 17073 1001 4520
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 12906 3200 3654 847
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (4762) 4159 (1348) 1101
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (12574) (3381) (3560) (895)
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (4430) 3978 (1254) 1053
Aktywa razem 385633 364394 92425 101729
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134232 116451 32172 32510
Zobowiązania długoterminowe 12668 21487 3036 5999
Zobowiązania krótkoterminowe 121564 94964 29135 26512
Kapitał własny 251400 247942 60253 69219
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2845 3314
Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,74 3,60 0,21 0,95
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 52,95 52,22 12,69 14,58
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 52,95 52,22 12,69 14,58
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2008
2 – 2007
3 – 2008
4 – 2007

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close