Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2007 (Raport: 15/2008) 19 / 5 / 2008

COMP Safe Support SA skonsolidowany raport roczny

formularz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2007 (od 2007-01-01 do 2007-12-31)

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 180280 137511 47734 35267
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26470 18459 7009 4734
Zysk (strata) brutto 29610 17049 7840 4373
Zysk (strata) netto 25110 16376 6649 4200
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 23175 13453 6136 3450
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 14272 25281 3779 6484
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (50464) (53287) (13362) (13667)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 38906 28179 10301 7227
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 2714 173 719 44
Aktywa razem 406520 197743 113490 51614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132209 90666 34509 23665
Zobowiązania długoterminowe 21817 35405 5695 9241
Zobowiązania krótkoterminowe 110392 55261 28814 14424
Kapitał własny 274311 107077 71599 27949
Kapitał własny przypadający akcjonarius 271998 93310 70995 24355
zom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 6901 3098 1801
Liczba akcji 4747899 2760285 4747899 2760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 4,88 4,87 1,25 1,25
zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 4,88 3,96 1,29 1,02
ę zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 57,78 38,79 15,08 10,13
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747899 3394035 4747899 3394035
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 57,78 31,55 15,08 8,23
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2007
2 – 2006
3 – 2007
4 – 2006

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close