Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2006 Grupy Kapitałowej COMP SA (Raport: 21/2007) 6 / 4 / 2007

COMP SA skonsolidowany raport roczny

formularz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2006 (od 2006-01-01 do 2006-12-31)

1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 137511 87902 35267 21848
Zysk (strata) z działalności operacyjne 18459 11028 4734 2741
j
Zysk (strata) brutto 17049 11505 4373 2860
Zysk (strata) netto 16376 9590 4200 2384
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 13453 9045 3450 2248
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 25281 (20637) 6484 (5129)
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (53287) (6109) (13667) (1518)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 28179 44962 7227 11175
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 173 18215 44 4527
Aktywa razem 197743 123652 51614 32036
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90666 41721 23490 10809
Zobowiązania długoterminowe 35405 13885 9173 3597
Zobowiązania krótkoterminowe 55261 27836 14317 7212
Kapitał własny 107077 81931 27741 21227
Kapitał własny przypadający akcjonarius 93310 79841 24175 20685
zom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1788 1788
Liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 4,87 3,28 1,25 0,81
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 38,79 29,68 10,05 7,69
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 3394035 2760285 3394035 2760285
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 31,55 29,68 8,17 7,69
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2006
2 – 2005
3 – 2006
4 – 2005

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close