Roczne sprawozdanie jednostkowe 2006 COMP SA (Raport: 20/2007) 6 / 4 / 2007

COMP SA raport roczny

formularz raportu rocznego za rok 2006 (od 2006-01-01 do 2006-12-31)

1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 75395 83480 19337 20749
Zysk (strata) z działalności operacyjn 4343 8025 1114 1995
ej
Zysk (strata) brutto 3812 8647 978 2149
Zysk (strata) netto 3420 7129 877 1772
Przepływy pieniężne netto z działalnoś 20281 (1267) 5201 (315)
ci operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnoś (42523) (26831) (10906) (6669)
ci inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnoś 17245 46595 4423 11581
ci finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem (4997) 18497 (1282) 4597
Aktywa razem 150074 119534 39172 30969
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68333 41081 17836 10643
Zobowiązania długoterminowe 24129 13721 6298 3555
Zobowiązania krótkoterminowe 44204 27360 11538 7088
Kapitał własny 81741 78453 21336 20326
Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1801 1788
Liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,24 2,58 0,32 0,64
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł 29,61 28,42 7,73 7,36
/ EUR)
Rozwodniona liczba akcji 3394035 2760285 3394035 2760285
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 24,08 28,42 6,29 7,36
akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2006
2 – 2005
3 – 2006
4 – 2005

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close