Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2005 (Raport: 24/2006) 20 / 7 / 2006

COMP SA skonsolidowany raport roczny

formularz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2005 (od 2005-01-01 do 2005-12-31)

1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 87902 68322 21848 15122
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 11028 7611 2741 1685
j
Zysk (strata) brutto 11505 8234 2859 1822
Zysk (strata) netto 9590 (1853) 2384 (410)
Zysk (strata) netto przypadający akcjon 9045 (2731) 2248 (604)
ariuszom jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (809) (12682) (201) (2807)
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (20967) (2305) (5211) (510)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 39991 11590 9940 2565
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 18215 (3397) 4527 (752)
Aktywa razem 123652 71154 32036 17444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41721 38376 10809 9408
Zobowiązania długoterminowe 13885 2643 3597 648
Zobowiązania krótkoterminowe 27836 35733 7212 8760
Kapitał własny 81931 32778 21227 8036
Kapitał własny przypadający akcjonarius 79841 29747 20685 7293
zom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 4401 1788 1079
Liczba akcji 2760285 1760285 2760285 1760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 3,28 (1,55) 0,81 (0,34)
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 44,80 40,42 11,61 9,91
EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję przypad 28,92 16,90 7,49 4,14
ająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 44,80 40,42 11,61 9,91
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2005
2 – 2004
3 – 2005
4 – 2004

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close