Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMP SA – 3 kwartał 2007 (Raport: 51/2007) 7 / 11 / 2007

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 87794 84146 22915 21482

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11418 9034 2980 2306

Zysk (strata) brutto 11187 8231 2920 2101

Zysk (strata) netto 9274 6621 2421 1690

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 7637 4658 1993 1189

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 2719 15611 710 3985

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (84271) (38723) (21995) (9886)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 86020 13605 22452 3473

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 4468 (9507) 1166 (2427)

Aktywa razem 197788 155618 52359 39066

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50794 57725 12751 14491

Zobowiązania długoterminowe 19022 27251 4775 6841

Zobowiązania krótkoterminowe 31772 30474 7976 7650

Kapitał własny 146994 97893 36901 24575

Kapitał własny przypadający akcjonarius 146147 84765 36688 21279

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 8419 6901 2113 1732

Liczba akcji 3367782 2760285 3367782 2760285

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,88 2,78 1,25 0,71

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) 3,46 2,78 0,90 0,71

na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 43,65 35,46 10,96 8,90

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747900 2760285 4747900 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 30,96 35,46 7,77 8,90

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 54139 46269 14131 11812

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5546 4286 1448 1094

Zysk (strata) brutto 9475 3311 2473 845

Zysk (strata) netto 8300 2356 2166 601

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (6077) 23540 (1586) 6010

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (48326) (51763) (12613) (13215)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 43017 13897 11228 3548

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (11386) (14326) (2972) (3657)

Aktywa razem 186213 130182 49295 32680

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49962 48757 13226 12240

Zobowiązania długoterminowe 19022 25784 5036 6473

Zobowiązania krótkoterminowe 30940 22973 8191 5767

Kapitał własny 136251 81425 36069 20441

Kapitał podstawowy (akcyjny) 8419 6901 2229 1732

Liczba akcji 3367782 2760285 3367782 2760285

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 2,78 2,35 0,73 0,60

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) 1,97 2,35 0,51 0,60

na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 40,46 29,50 10,71 7,41

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747900 2760285 4747900 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 28,70 29,50 7,60 7,41

kcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30