Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany Rozszerzony raport kwartalny Grupy Comp – 2 kwartał 2007 roku (Raport: 47/2007) 2 / 8 / 2007

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 66583 47588 17301 11852

Zysk (strata) z działalności operacyjne 7845 2762 2038 688

j

Zysk (strata) brutto 6710 2168 1743 540

Zysk (strata) netto 5129 1392 1333 347

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 3494 905 931 225

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 551 16129 143 4017

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (83503) (42556) (21697) (10598)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 85781 16955 22289 4223

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 2829 (9472) 735 (2359)

Aktywa razem 206992 151771 54990 37535

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63282 58015 15651 14348

Zobowiązania długoterminowe 24536 27982 6068 6920

Zobowiązania krótkoterminowe 38746 30033 9583 7428

Kapitał własny 143710 93757 35564 23188

Kapitał własny przypadający akcjonarius 142865 80482 35355 19905

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 8419 6901 2082 1707

Liczba akcji 3367782 2760285 3367782 2760285

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,76 2,33 1,19 0,58

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 3,38 2,33 0,88 0,58

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 42,67 33,97 10,56 8,40

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747900 2760285 4747900 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 30,27 33,97 7,49 8,40

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 35136 26720 9130 6655

Zysk (strata) z działalności operacyjne 2722 1111 707 277

j

Zysk (strata) brutto 6944 410 1804 102

Zysk (strata) netto 5995 653 1558 163

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (9660) 19685 (2510) 4902

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (44796) (46603) (11640) (11606)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 42657 17919 11084 4463

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (11799) (8999) (3066) (2241)

Aktywa razem 186479 125662 49519 31078

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52463 46634 13931 11533

Zobowiązania długoterminowe 23957 26485 6362 6550

Zobowiązania krótkoterminowe 28506 20149 7570 4983

Kapitał własny 134016 79028 35588 19545

Kapitał podstawowy (akcyjny) 8419 6901 2236 1707

Liczba akcji 3367782 2760285 3367782 2760285

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 2,60 1,17 0,68 0,29

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 1,85 1,17 0,48 0,29

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 39,79 28,63 10,57 7,08

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747900 2760285 4747900 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 28,23 28,63 7,50 7,08

kcję (w zł / EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

4 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30