Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny Q4/2007 (Raport: 10/2008) 29 / 2 / 2008

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 180390 137511 47763 35267

Zysk (strata) z działalności operacyjne 26430 18459 6998 4734

j

Zysk (strata) brutto 29540 17049 7821 4373

Zysk (strata) netto 24740 16376 6550 4200

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 22845 13453 6049 3450

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 3982 25281 1054 6484

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (212998) (53287) (56397) (13667)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 227131 28179 60139 7227

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 18114 173 4796 44

Aktywa razem 414075 197743 115599 51614

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129681 90666 33849 23665

Zobowiązania długoterminowe 20657 35405 5392 9241

Zobowiązania krótkoterminowe 109024 55261 28457 14424

Kapitał własny 284394 107077 74231 27949

Kapitał własny przypadający akcjonarius 282121 93310 73638 24355

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 6901 3098 1801

Liczba akcji 4747899 2760285 4747899 2760285

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,81 4,87 1,23 1,25

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 4,81 3,96 1,27 1,02

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 59,90 38,79 15,63 10,13

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747899 3394035 4747899 3394035

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 59,90 31,55 15,63 8,23

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 128004 75395 33892 19337

Zysk (strata) z działalności operacyjne 13196 4343 3494 1114

j

Zysk (strata) brutto 19210 3812 5086 978

Zysk (strata) netto 16474 3420 4362 877

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (6557) 20281 (1736) 5201

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (173732) (42523) (46000) (10906)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 184267 17245 48789 4423

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 3977 (4997) 1053 (1282)

Aktywa razem 398299 150074 111195 39172

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114043 68333 31838 17836

Zobowiązania długoterminowe 20639 24129 5762 6298

Zobowiązania krótkoterminowe 93404 44204 26076 11538

Kapitał własny 284256 81741 79357 21336

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 6901 3314 1801

Liczba akcji 4747899 2760285 4747899 2760285

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 3,47 1,24 0,92 0,32

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 3,47 1,01 0,92 0,26

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 59,87 29,61 16,71 7,73

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747899 3394035 4747899 3394035

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 59,87 24,08 16,71 6,29

kcję (w zł / EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31