Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy COMP SA – 4 kwartał 2006 (Raport: 16/2007) 22 / 2 / 2007

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 137020 87902 35141 21848

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18995 11028 4872 2741

Zysk (strata) brutto 17607 11505 4516 2860

Zysk (strata) netto 16974 9590 4353 2384

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 14051 9045 3604 2248

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 16827 (20637) 4316 (5129)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (57457) (6109) (14736) (1518)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 40803 44962 10465 11175

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 173 18215 44 4527

Aktywa razem 199071 123652 51960 32036

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91361 41721 23670 10809

Zobowiązania długoterminowe 35446 13885 9183 3597

Zobowiązania krótkoterminowe 55915 27836 14487 7212

Kapitał własny 107710 81931 27906 21227

Kapitał własny przypadający akcjonarius 93942 79841 24339 20685

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1788 1788

Liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 5,09 3,28 1,31 0,81

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 39,02 29,68 10,11 7,69

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 3394035 2760285 2760285 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 31,74 29,68 10,11 7,69

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 74904 83480 19211 20749

Zysk (strata) z działalności operacyjne 4383 8025 1124 1995

j

Zysk (strata) brutto 3951 8647 1013 2149

Zysk (strata) netto 3667 7129 941 1772

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 22217 (20421) 5698 (5076)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (45344) (7347) (11629) (1826)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 18130 46265 4650 11499

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (4997) 18497 (1282) 4597

Aktywa razem 151116 119534 39444 30969

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69028 41081 18017 10643

Zobowiązania długoterminowe 24170 13721 6309 3555

Zobowiązania krótkoterminowe 44858 27360 11709 7088

Kapitał własny 82088 78453 21426 20326

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1801 1788

Liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,33 2,58 0,34 0,64

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 29,74 28,42 7,76 7,36

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4027785 2760285 4027785 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 20,38 28,42 5,32 7,36

kcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close