Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny – 2 kwartał 2006 (Raport: 26/2006) 11 / 8 / 2006

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 48213 34249 12362 8393

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3180 4526 815 1109

Zysk (strata) brutto 2860 4633 733 1135

Zysk (strata) netto 2237 3685 574 903

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 1796 3515 461 861

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 3474 9678 891 2372

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (14037) (6082) (3599) (1491)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 1240 12495 318 3062

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (9323) 16091 (2390) 3943

Aktywa razem 166087 84339 41076 20669

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58020 29088 14361 7200

Zobowiązania długoterminowe 32592 1693 8067 419

Zobowiązania krótkoterminowe 25428 27395 6294 6781

Kapitał własny 108067 55251 26749 13676

Kapitał własny przypadający akcjonarius 90595 52668 22424 13036

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 5788 1708 1433

Liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,65 1,52 0,17 0,37

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 39,15 23,86 9,69 5,91

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 39,15 23,86 9,69 5,91

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 27265 33267 6991 8153

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1727 3402 443 834

j

Zysk (strata) brutto 1276 5370 327 1316

Zysk (strata) netto 1522 4555 390 1116

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 22209 8064 5694 1976

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (44096) (8317) (11306) (2038)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 11703 17789 3001 4360

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (10184) 17536 (2611) 4298

Aktywa razem 128463 82582 31771 20441

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48575 28767 12013 7120

Zobowiązania długoterminowe 31095 1693 7690 419

Zobowiązania krótkoterminowe 17480 27074 4323 6701

Kapitał własny 79888 53815 19758 13320

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 5788 1707 1433

Liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,55 1,97 0,14 0,48

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 28,94 23,24 7,16 5,75

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 29 23 7 6

kcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close