Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006 (Raport: 13/2006) 11 / 5 / 2006

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 20042 16372 5212 4077

usług, towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1028 2553 267 636

j

Zysk (strata) brutto 815 2573 212 641

Zysk (strata) netto 221 1789 57 446

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 169 1602 44 399

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 3434 (5198) 893 (1295)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (32977) (260) (8575) (65)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 20392 18188 5303 4530

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (9151) 12730 (2380) 3170

Aktywa razem 163026 83474 41422 20441

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56100 25302 14254 6196

Zobowiązania długoterminowe 31264 3207 7944 785

Zobowiązania krótkoterminowe 24836 22095 6310 5411

Kapitał własny 106926 58172 27168 14245

Kapitał własny przypadający akcjonarius 98124 54615 24932 13374

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 5788 1753 1417

Liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,08 0,77 0,02 0,19

zł / EURO)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 38,74 25,13 9,84 6,15

EURO)

Wartość księgowa na jedną akcję przypad 35,55 23,59 9,03 5,78

ająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł / EURO)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 35,55 23,59 9,03 5,78

kcję (w zł / EURO)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

XXII. Przychody netto ze sprzedaży prod 14293 15395 3717 3834

uktów, usług, towarów i materiałów

XXIII. Zysk (strata) z działalności ope 396 2151 103 536

racyjnej

XXIV. Zysk (strata) brutto 149 2055 39 512

XXV. Zysk (strata) netto 223 1556 58 388

XXVI. Przepływy pieniężne netto z dział (2515) (4877) (654) (1215)

alności operacyjnej

XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzia (26166) (721) (6804) (180)

łalności inwestycyjnej

XXVIII. Przepływy pieniężne netto z dzi 15297 17743 3978 4419

ałalności finansowej

XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (13384) 12145 (3480) 3025

XXX. Aktywa razem 125135 75578 31795 18507

XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowią 46459 24661 11805 6039

zania

XXXII. Zobowiązania długoterminowe 30016 3407 7627 834

XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 16443 21254 4178 5205

XXXIV. Kapitał własny 78676 50917 19990 12468

XXXV. Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1753 1690

XXXVI. Liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zw 0,08 0,67 0,02 0,17

ykłą (w zł / EURO)

XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcj 28,50 21,99 7,24 5,39

ę (w zł / EURO)

XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na 28,50 21,99 7,24 5,39

jedną akcję (w zł / EURO)

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31