Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2014 r. (Raport: 3/2015) 27 / 2 / 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 581 342 523 336 138 770 124 279
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 978 49 435 11 691 11 740
Zysk (strata) brutto 40 026 46 530 9 554 11 050
Zysk (strata) netto 29 452 34 084 7 030 8 094
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 24 946 31 949 5 955 7 587
Całkowity dochód 30 057 34 136 7 175 8 106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 749 48 640 2 088 11 551
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (27 937) (32 450) (6 669) (7 706)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 506 (27 856) 7 998 (6 615)
Przepływy pieniężne netto, razem 14 318 (11 666) 3 418 (2 770)
Średnia ważona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 4,95 6,20 1,18 1,47
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,95 6,20 1,18 1,47
Aktywa razem 810 797 639 986 190 225 154 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 367 820 228 681 86 296 55 141
Zobowiązania długoterminowe 54 351 22 997 12 752 5 545
Zobowiązania krótkoterminowe 313 469 205 684 73 545 49 596
Kapitał własny 442 977 411 305 103 929 99 177
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 423 496 399 427 99 359 96 312
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 471 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,85 69,50 17,56 16,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,85 69,50 17,56 16,76