Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2014 r. (Raport: 44/2014) 14 / 11 / 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 412 441 368 048 98 662 87 151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 900 36 820 8 588 8 719
Zysk (strata) brutto 30 699 35 055 7 344 8 301
Zysk (strata) netto 23 482 23 023 5 617 5 452
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 685 21 402 4 948 5 068
Całkowity dochód 23 713 23 152 5 673 5 482
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 105 29 492 5 527 6 983
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 386) (20 950) (7 508) (4 961)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 042 (26 650) 5 751 (6 310)
Przepływy pieniężne netto, razem 15 761 (18 108) 3 770 (4 288)
Średnia ważona liczba akcji 5 077 132 5 178 309 5 077 132 5 178 309
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 077 132 5 178 309 5 077 132 5 178 309
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 4,07 4,13 0,97 0,98
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,07 4,13 0,97 0,98
Aktywa razem 733 560 639 986 175 682 154 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 308 688 228 681 73 928 55 141
Zobowiązania długoterminowe 55 174 22 997 13 214 5 545
Zobowiązania krótkoterminowe 253 514 205 684 60 715 49 596
Kapitał własny 424 872 411 305 101 754 99 177
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 410 537 399 427 98 320 96 312
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 543 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 71,79 69,50 17,19 16,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 71,79 69,50 17,19 16,76

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close