Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2010 roku (Raport: 06/2011) 28 / 2 / 2011

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 258681 255258 64600 58807

Zysk (strata) z działalności operac 23576 23206 5888 5346

yjnej

Zysk (strata) brutto 26975 25448 6736 5863

Zysk (strata) netto* 25431 21000 6351 4838

Zysk (strata) netto przypadający ak 25580 20231 6388 4661

cjonariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 25729 25166 6425 5798

Przepływy pieniężne netto z działal 2139 45236 534 10422

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (14000) (27241) (3496) (6276)

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (2840) (10377) (709) (2391)

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (14701) 7618 (3671) 1755

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji ** 4554027 4747899 4554027 4747899

Zannualizowany zysk (strata) na jed 5,39 4,26 1,35 0,98

ną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (st 5,62 4,26 1,40 0,98

rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /

Aktywa razem 460411 420270 116257 102300

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 127052 84140 32081 20481

nia

Zobowiązania długoterminowe 23350 7505 5896 1827

Zobowiązania krótkoterminowe 103702 76635 26185 18654

Kapitał własny 333359 336130 84175 81819

Kapitał własny przypadający akcjona 332043 332313 83843 80890

riuszom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2997 2889

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Wartość księgowa na jedną akcję (w 70,21 70,80 17,73 17,23

zł / EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 70,21 70,80 17,73 17,23

ną akcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31