Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 kwartał 2011 (Raport: 16/2011) 16 / 5 / 2011

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 53827 41010 13544 10338

Zysk (strata) z działalności operac 4594 (1269) 1156 (320)

yjnej

Zysk (strata) brutto 7554 (437) 1901 (110)

Zysk (strata) netto 5431 4351 1367 1097

Zysk (strata) netto przypadający ak 5411 4484 1362 1130

cjonariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 7299 4489 1837 1132

Przepływy pieniężne netto z działal 1851 (7813) 466 (1970)

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (5115) 9349 (1287) 2357

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 3307 (5431) 832 (1369)

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 43 (3895) 11 (982)

Średnia ważona liczba akcji 4470939 4747899 4470939 4747899

Rozwodniona liczba akcji 5987028 4747899 5987028 4747899

Zannualizowany zysk (strata) na jed 5,89 4,89 1,48 1,23

ną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (st 4,40 4,89 1,11 1,23

rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /

Aktywa razem 434841 395656 108388 102443

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 94237 55036 23489 14250

nia

Zobowiązania długoterminowe 22164 7700 5525 1994

Zobowiązania krótkoterminowe 72073 47336 17965 12256

Kapitał własny 340604 340620 84898 88193

Kapitał własny przypadający akcjona 339269 336936 84566 87239

riuszom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2959 3073

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona liczba akcji 5987028 4747899 5987028 4747899

Wartość księgowa na jedną akcję (w 71,74 71,74 17,88 18,58

zł / EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 56,89 71,74 14,18 18,58

ną akcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close