Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartał 2010 roku (Raport: 36/2010) 12 / 11 / 2010

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 149388 158581 37322 36047

Zysk (strata) z działalności operac 809 6184 202 1406

yjnej

Zysk (strata) brutto 3644 7930 910 1803

Zysk (strata) netto 6527 6313 1631 1435

Zysk (strata) netto przypadający ak 6764 6554 1690 1490

cjonariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 6404 12607 1600 2866

Przepływy pieniężne netto z działal (826) 19102 (206) 4342

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (5059) (19443) (1264) (4420)

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (6685) 7425 (1670) 1688

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (12570) 7084 (3140) 1610

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji *) 4637115 4747899 4637115 4747899

Zannualizowany zysk (strata) na jed 4,31 4,56 1,08 1,04

ną akcję zwykłą

Rozwodniony zannualizowany zysk (st 4,41 4,56 1,10 1,04

rata) na jedną akcję zwykłą

Aktywa razem 393958 420270 98811 102300

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 79923 84140 20046 20481

nia

Zobowiązania długoterminowe 22095 7505 5542 1827

Zobowiązania krótkoterminowe 57828 76635 14504 18654

Kapitał własny 314035 336130 78765 81819

Kapitał własny przypadający akcjona 312807 332313 78457 80890

riuszom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2977 2889

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona liczba akcji *) 4415547 4747899 4415547 4747899

Wartość księgowa na jedną akcję 66,14 70,80 16,59 17,23

Rozwodniona wartość księgowa na jed 71,12 70,80 17,84 17,23

ną akcję

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30