Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r. (Raport: 29/2015) 13 / 11 / 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 436 753 412 441 105 026 98 662
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 710 35 900 7 144 8 588
Zysk (strata) brutto 24 475 30 699 5 886 7 344
Zysk (strata) netto 18 409 23 482 4 427 5 617
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 556 20 685 3 981 4 948
Całkowity dochód 18 883 23 713 4 541 5 673
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 452) 23 105 (2 513) 5 527
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 293) (31 386) (7 525) (7 508)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 659 24 042 6 411 5 751
Przepływy pieniężne netto, razem (15 086) 15 761 (3 628) 3 770
Średnia ważona liczba akcji 4 927 329 5 077 132 4 927 329 5 077 132
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 927 329 5 077 132 4 927 329 5 077 132
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,36 4,07 0,81 0,97
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,36 4,07 0,81 0,97
Aktywa razem 788 276 803 332 185 976 188 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 347 892 363 811 82 077 85 356
Zobowiązania długoterminowe 131 609 56 685 31 050 13 299
Zobowiązania krótkoterminowe 216 283 307 126 51 027 72 056
Kapitał własny 440 384 439 521 103 898 103 118
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 420 280 420 035 99 155 98 547
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 491 3 471
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,41 74,27 17,56 17,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,41 74,27 17,56 17,42

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close