Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2014 r. (Raport: 8/2014) 15 / 5 / 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 126 193 145 510 30 122 34 863
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 208 25 026 3 391 5 996
Zysk (strata) brutto 12 606 24 413 3 009 5 849
Zysk (strata) netto 8 573 17 646 2 046 4 228
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 7 526 16 449 1 796 3 941
Całkowity dochód 8 547 17 641 2 040 4 227
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 706 13 720 169 3 287
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 559) (3 079) (3 475) (738)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 792 (13 416) 7 827 (3 214)
Przepływy pieniężne netto, razem 18 939 (2 775) 4 521 (665)
Średnia ważona liczba akcji 5 121 052 5 204 064 5 121 052 5 204 064
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 121 052 5 204 064 5 121 052 5 204 064
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,47 3,16 0,35 0,76
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,47 3,16 0,35 0,76
Aktywa razem 679 902 639 986 162 995 154 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 260 014 228 681 62 334 55 141
Zobowiązania długoterminowe 20 942 22 997 5 020 5 545
Zobowiązania krótkoterminowe 239 072 205 684 57 314 49 596
Kapitał własny 419 888 411 305 100 661 99 177
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 406 965 399 427 97 563 96 312
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 547 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,95 69,50 17,01 16,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,95 69,50 17,01