Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Jednostkowy raport Comp SA za 4 kwartał 2005 roku (Raport: 08/2006) 1 / 3 / 2006

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 89008 68281 22123 15112

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 11506 7829 2860 1733

j

Zysk (strata) brutto 11810 8000 2935 1771

Zysk (strata) netto 8952 (2978) 2225 (659)

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (20403) (9046) (5071) (2002)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (12587) (6436) (3129) (1424)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 55107 11479 13697 2541

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 22117 (4003) 5497 (886)

Aktywa razem 123256 71385 31933 17501

Zobowiązania długoterminowe 13370 2855 3464 700

Zobowiązania krótkoterminowe 25779 35203 6679 8630

Kapitał własny 82457 33327 21363 8170

Kapitał zakładowy 6901 4401 1788 1079

Liczba akcji 2760285 1760285 2760285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 3,24 (1,69) 0,81 (0,37)

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 29,87 18,93 7,74 4,64

EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31