Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2005 (Raport: 69/2005) 8 / 11 / 2005

COMP SA raport okresowy QS

 

formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005

 

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 58461 37161 14405 8041

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5755 5203 1418 1126

Zysk (strata) brutto 7282 5397 1794 1168

Zysk (strata) netto 6036 (4924) 1487 (1065)

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 8086 (8092) 1992 (1751)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (16403) (2212) (4042) (479)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 24402 7118 6013 1540

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 16085 (3186) 3963 (689)

Aktywa razem 111093 51240 28365 11690

Zobowiązania długoterminowe 2216 1147 566 262

Zobowiązania krótkoterminowe 28156 18028 7189 4113

Kapitał własny 80721 32065 20610 7315

Kapitał zakładowy 6900 4401 1762 1004

Liczba akcji 2760285 1760285 2760285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 2,19 (2,80) 0,54 (0,61)

zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,88 (2,23) 0,46 (0,48)

ę zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 29,24 18,22 7,47 4,16

EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

 

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: