Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport Comp SA za 4 kwartał 2005 roku (Raport: 06/2006) 14 / 2 / 2006

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 84583 61920 21023 13705

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 8658 5217 2152 1155

j

Zysk (strata) brutto 10624 8951 2641 1981

Zysk (strata) netto 8575 6515 2131 1442

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (22893) (8955) (5690) (1982)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (10399) (1509) (2585) (334)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 47374 7294 11775 1614

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 14082 (3170) 3500 (702)

Aktywa razem 120839 67044 31307 16436

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40582 36368 10514 8916

Zobowiązania długoterminowe 1650 1540 427 378

Zobowiązania krótkoterminowe 38932 34828 10087 8538

Kapitał własny 80257 30676 20793 7520

Kapitał zakładowy 6901 4401 1788 1079

Liczba akcji 2760285 1760285 2760285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 3,11 3,70 0,77 0,82

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 29,08 17,43 7,53 4,27

EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 29,08 17,43 7,53 4,27

kcję (w zł / EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31