Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport kwartalny Q 3/2005 (Raport: 68/2005) 29 / 10 / 2005

COMP SA raport kwartalny

 

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 55662 32576 13716 7049

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 3546 1598 874 346

j

Zysk (strata) brutto 5929 5250 1461 1136

Zysk (strata) netto 5097 3292 1256 712

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (3540) (9522) (872) (2060)

i operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne netto z działal (8059) (889) (1986) (192)

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 34733 6064 8559 1312

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 23134 (4347) 5700 (941)

Aktywa razem 105472 47659 26929 10873

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28693 20246 7326 4619

Zobowiązania długoterminowe 2216 1112 566 254

Zobowiązania krótkoterminowe 26477 19134 6760 4365

Kapitał własny 76779 27413 19603 6254

Kapitał zakładowy 6901 4401 1762 1004

Liczba akcji 2760285 1760285 2760285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,85 1,87 0,4550 0,40

zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 3,01 3,56 0,4550 0,40

ę zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 27,82 15,57 7,1020 3,55

EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 27,82 15,57 7,10 3,55

kcję (w zł / EUR)

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywiden

da na jedną akcję (w zł / EUR)

 

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

 

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: