Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2005 – korekta (Raport: 57_1/2005) 3 / 8 / 2005

COMP SA raport okresowy QS

 

formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005

 

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 18037 13091 4351 2804

18 037

 

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1892 1664 456 356

j

Zysk (strata) brutto 3037 753 733 161

Zysk (strata) netto 3344 (9699) 807 (2078)

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 13640 (1633) 3290 (350)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 2355 (413) 568 (88)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (5133) 1730 (1238) 371

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 10862 (316) 2620 (68)

Aktywa razem 87668 48213 21699 10614

Zobowiązania długoterminowe 1710 2428 423 535

Zobowiązania krótkoterminowe 29524 16192 7308 3565

Kapitał własny 56434 30576 13968 6732

Kapitał zakładowy 5788 4401 1433 969

Liczba akcji 2315285 1760285 2315285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,44 (5,51) 0,35 (1,18)

zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,21 0,29

ę zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 24,37 17,37 6,03 3,82

EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 20,44 5,06

kcję (w zł / EUR)

 

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30

3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

4 – 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30

 

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: