Raport kwartalny jednostkowy Q 2/2005 – korekta (Raport: 56_1/2005) 2 / 8 / 2005

COMP SA raportu kwartalny

 

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według

formularz raportu kwartalnego / 2005

 

 

w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) 2 kwartał(y) 2 kwartał(y) 2 kwartał(y)

narastająco / narastająco / narastająco / narastająco /

2005 okres od 2004 okres od 2005 okres od 2004 okres od

2005-04-01 do 2004-04-01 do 2005-04-01 do 2004-04-01 do

2005-06-30 2004-06-30 2005-06-30 2004-06-30

I. Przychody netto ze 17 872 12 249 4 311 2 624

sprzedaży produktów, towarów

i materiałów

II. Zysk (strata) z 1 955 801 472 172

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 4 048 753 976 161

IV. Zysk (strata) netto 3 128 572 755 123

V. Przepływy pieniężne netto 13 640 -1 633 3 290 -350

z działalności operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne netto 2 355 -413 568 -88

z działalności inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne -5 133 1 730 -1 238 371

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 10 862 -316 2 620 -68

netto, razem

IX. Aktywa razem 84 270 45 416 20 858 9 999

X. Zobowiązania 1 536 1 404 380 309

długoterminowe

XI. Zobowiązania 28 378 16 108 7 024 3 546

krótkoterminowe

XII. Kapitał własny 54 182 27 904 13 411 6 143

XIII. Kapitał zakładowy 5 788 4 401 1 433 969

XIV. Liczba akcji 2 315 285 1 760 285 2 315 285 1 760 285

XV. Zysk (strata) na jedną 1,35 0,32 0,33 0,07

akcję zwykłą (w zł / EUR)

XVI. Rozwodniony zysk 1,13 0,27

(strata) na jedną akcję

zwykłą (w zł / EUR)

XVII. Wartość księgowa na 23,4 15,85 5,79 3,49

jedną akcję (w zł / EUR)

XVIII. Rozwodniona wartość 19,63 4,86

księgowama jedną akcję (w zł/

EUR)