Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 kwartał 2010 roku – korekta (Raport: 18_1/2010) 18 / 5 / 2010

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 41010 52701 10338 11458

Zysk (strata) z działalności operac (1419) 627 (358) 136

yjnej

Zysk (strata) brutto (587) 2339 (148) 509

Zysk (strata) netto 4351 1468 1097 319

Zysk (strata) netto przypadający ak 4484 1504 1130 327

cjonariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 4489 1227 1132 267

Przepływy pieniężne netto z działal (7814) 24232 (1970) 5269

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 9349 (3007) 2357 (654)

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (5431) (11186) (1369) (2432)

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (3896) 10039 (982) 2183

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Zannualizowany zysk (strata) na jed 4,89 4,07 1,23 0,89

ną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (st 4,89 4,07 1,23 0,89

rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /

Aktywa razem 395656 392650 102443 83519

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 55036 81649 14250 17367

nia

Zobowiązania długoterminowe 7700 11812 1994 2512

Zobowiązania krótkoterminowe 47336 69837 12256 14855

Kapitał własny 340620 311001 88193 66152

Kapitał własny przypadający akcjona 336936 309197 87239 65768

riuszom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 3073 2525

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Wartość księgowa na jedną akcję (w 71,74 65,50 18,58 13,93

zł / EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 71,74 65,50 18,58 13,93

ną akcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31