Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartał 2011 (Raport: 29/2011) 14 / 11 / 2011

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE w10tys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 260243 149388 64395 37322

Zysk (strata) z działalności operac 22136 809 5477 202

yjnej

Zysk (strata) brutto 29262 3644 7241 910

Zysk (strata) netto 22924 6527 5672 1631

Zysk (strata) netto przypadający ak 16110 6764 3986 1690

cjonariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 22905 6404 5668 1600

Przepływy pieniężne netto z działal 8054 (826) 1993 (206)

ności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal (10289) (5059) (2546) (1264)

ności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działal 6079 (6685) 1504 (1670)

ności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 3844 (12570) 951 (3140)

Średnia ważona liczba akcji* 4208641 4637115 4208641 4637115

Rozwodniona liczba akcji** 5918188 4747899 5918188 4747899

Zannualizowany zysk (strata) na jed 8,26 4,41 2,04 4,41

ną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (st 5,88 4,31 1,45 4,31

rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /

Aktywa razem 554293 460219 125656 116208

Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 179482 126909 40688 32045

nia

Zobowiązania długoterminowe 54288 22596 12307 5706

Zobowiązania krótkoterminowe 125194 104313 28381 26340

Kapitał własny 374811 333310 84968 84163

Kapitał własny przypadający akcjona 300383 331995 68096 83831

riuszom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2691 2997

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona liczba akcji** 5918188 4747899 5918188 4747899

Wartość księgowa na jedną akcję (w 78,94 70,20 17,90 17,73

zł / EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jed 63,33 70,20 14,36 17,73

ną akcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30