Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2008 roku (Raport: 6/2009) 27 / 2 / 2009

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 316962 180280 89738 47734

Zysk (strata) z działalności operacyjne 18142 26721 5136 7075

j

Zysk (strata) brutto 20716 29861 5865 7906

Zysk (strata) netto 17637 25361 4993 6715

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 17507 23414 4957 6199

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 18226 14272 5160 3779

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (10206) (50464) (2889) (13362)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (11136) 38906 (3153) 10301

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (3116) 2714 (882) 719

Aktywa razem 454264 430558 108874 120200

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 145015 132209 34756 36909

Zobowiązania długoterminowe 11762 21817 2819 6091

Zobowiązania krótkoterminowe 133253 110392 31937 30819

Kapitał własny 309249 298349 74118 83291

Kapitał własny przypadający akcjonarius 307410 296067 73677 82654

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2845 3314

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji 4747899 3229668 4747899 3229668

Zannualizowany zysk (strata) do średnie 3,69 4,93 1,04 1,31

j ważonej liczby akcji (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 3,69 4,93 1,04 1,31

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 65,13 62,84 15,61 17,54

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 65,13 62,84 15,61 17,54

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 267207 127954 75651 33879

Zysk (strata) z działalności operacyjne 4934 12836 1397 3399

j

Zysk (strata) brutto 4274 18990 1210 5028

Zysk (strata) netto 3778 16600 1070 4395

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 12103 3200 3427 847

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (6825) 4159 (1932) 1101

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (10600) (3381) (3001) (895)

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (5322) 3978 (1507) 1053

Aktywa razem 386350 363601 92597 101508

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135693 116656 32522 32567

Zobowiązania długoterminowe 11229 21650 2691 6044

Zobowiązania krótkoterminowe 124464 95006 29830 26523

Kapitał własny 250657 246945 60075 68941

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2845 3314

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji 4747899 3229668 4747899 3229668

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 0,80 3,50 0,23 0,93

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,80 3,50 0,23 0,93

ę zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 52,79 52,01 12,65 14,52

EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close