Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny za 3 kwartał 2008 roku (Raport: 29/2008) 13 / 11 / 2008

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 171171 87794 49981 22914

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1591 11544 465 3013

j

Zysk (strata) brutto 3280 11313 958 2953

Zysk (strata) netto 2270 9400 663 2453

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 2407 7757 703 2025

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 8385 2719 2448 710

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (5779) (84271) (1687) (21995)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (10704) 86020 (3126) 22451

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (8098) 4468 (2365) 1166

Aktywa razem 358570 221711 105205 58693

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62831 50794 18435 13446

Zobowiązania długoterminowe 14966 19022 4391 5036

Zobowiązania krótkoterminowe 47865 31772 14044 8411

Kapitał własny 295739 170917 86770 45246

Kapitał własny przypadający akcjonarius 294167 170097 86309 45029

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 8419 3483 2229

Liczba akcji 4747899 3367782 4747899 3367782

Średnia ważona liczba akcji 4517880 2962784 4517880 3367782

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 3,80 4,91 1,11 1,28

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 3,80 3,49 1,11 0,91

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 62,29 50,75 18,28 13,43

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747900 4747899 4747900

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 62,29 36,00 18,28 9,53

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 146502 54139 42778 14130

Zysk (strata) z działalności operacyjne 402 5546 117 1448

j

Zysk (strata) brutto (110) 9475 (32) 2473

Zysk (strata) netto (571) 8300 (167) 2166

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 3098 (6077) 905 (1586)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (5870) (48326) (1714) (12613)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (9479) 43017 (2768) 11227

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (12251) (11386) (3577) (2972)

Aktywa razem 303553 186213 89063 49295

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57216 49962 16787 13226

Zobowiązania długoterminowe 14481 19022 4249 5036

Zobowiązania krótkoterminowe 42735 30940 12539 8191

Kapitał własny 246337 136251 72276 36069

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 8419 3483 2229

Liczba akcji 4747899 3367782 4747899 3367782

Średnia ważona liczba akcji 4517880 2962784 4517880 3367782

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 1,63 2,78 0,48 0,73

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,63 1,97 0,48 0,51

ę zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 51,88 40,46 15,22 10,71

EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30