Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2009 roku (Raport: 25/2009) 15 / 5 / 2009

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 52701 48481 11458 13628

Zysk (strata) z działalności operacyjne 627 (1406) 136 (395)

j

Zysk (strata) brutto 2339 (946) 509 (266)

Zysk (strata) netto 1468 (889) 319 (250)

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 1504 (810) 327 (228)

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 24452 6345 5316 1784

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (3007) (942) (654) (265)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (11186) (4025) (2432) (1131)

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 10259 1378 2230 387

Aktywa razem 392650 368799 83519 104600

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81649 70368 17367 19958

Zobowiązania długoterminowe 11812 18387 2512 5215

Zobowiązania krótkoterminowe 69837 51981 14855 14743

Kapitał własny 311001 298431 66152 84642

Kapitał własny przypadający akcjonarius 309197 296224 65768 84016

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2525 3367

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji 4747899 3560937 4747899 3560937

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,07 5,95 0,89 1,67

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 4,07 5,95 0,89 1,67

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 65,50 62,86 13,93 17,83

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 65,50 62,86 13,93 17,83

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 46130 43437 10029 12210

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1197 (734) 260 (206)

j

Zysk (strata) brutto 1521 (1159) 331 (326)

Zysk (strata) netto 831 (1028) 181 (289)

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 13127 471 2854 132

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (2980) (814) (648) (229)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (8766) (3978) (1906) (1118)

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 1381 (4321) 300 (1215)

Aktywa razem 326342 310502 69415 88066

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74111 63611 15764 18042

Zobowiązania długoterminowe 11094 17802 2360 5049

Zobowiązania krótkoterminowe 63017 45809 13404 12993

Kapitał własny 252231 246891 53651 70024

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2525 3367

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji 4747899 3560937 4747899 3560937

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 1,14 4,25 0,25 1,19

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,14 4,25 0,25 1,19

ę zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 53,12 52,00 11,30 14,75

EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close