Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2009 roku (Raport: 66/2009) 16 / 11 / 2009

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 158581 171404 36047 50049

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6184 1118 1406 326

Zysk (strata) brutto 7930 2807 1803 820

Zysk (strata) netto 6313 1797 1435 525

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 6554 1934 1490 565

ariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 12607 (2509) 2866 (733)

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 19102 8385 4342 2448

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (19443) (5779) (4420) (1687)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 7425 (10704) 1688 (3126)

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 7084 (8098) 1610 (2365)

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji 4747899 4517880 4747899 4517880

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,56 3,80 1,04 1,11

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 4,56 3,80 1,04 1,11

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Aktywa razem 394806 453226 93498 108625

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72443 143470 17156 34385

Zobowiązania długoterminowe 9089 13383 2152 3208

Zobowiązania krótkoterminowe 63354 130087 15004 31178

Kapitał własny 322363 309756 76342 74239

Kapitał własny przypadający akcjonarius 318948 307916 75534 73798

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2811 2845

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 67,90 65,24 16,08 15,64

EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 67,90 65,24 16,08 15,64

kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30