Rozszerzony skonsolidowany raport za 4 kwartał 2009 roku (Raport: 13/2010) 26 / 2 / 2010

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 255763 317236 58923 89815

Zysk (strata) z działalności operacyjne 23059 17883 5312 5063

j

Zysk (strata) brutto 25299 20455 5828 5791

Zysk (strata) netto 21196 17160 4883 4858

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 20421 17029 4705 4821

ariuszom jednostki dominującej

Całkowity dochód 24510 10986 5647 3110

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 59338 18545 13670 5250

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (41246) (8706) (9502) (2465)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (10787) (12063) (2485) (3415)

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 7305 (2224) 1683 (630)

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Średnia ważona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 4,30 3,59 0,99 1,02

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 4,30 3,59 0,99 1,02

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Aktywa razem 419252 453226 102052 108625

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84986 143470 20687 34385

Zobowiązania długoterminowe 7778 13383 1893 3208

Zobowiązania krótkoterminowe 77208 130087 18794 31178

Kapitał własny 334266 309756 81366 74239

Kapitał własny przypadający akcjonarius 330449 307916 80436 73798

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2889 2845

Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 70,40 65,24 17,14 15,64

EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 70,40 65,24 17,14 15,64

akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close