Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport kwartalny skonsolidowany IV/2004 (Raport: 21/2005) 21 / 2 / 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży pro 30814 67975 6820 15045

duktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności ope 3451 8446 764 1869

racyjnej

Zysk (strata) brutto 3767 3411 834 755

Zysk (strata) netto 3021 -1945 669 -430

Przepływy pieniężne netto z dzia 1103 -6989 262 -1547

łalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia -564 -2847 -134 -630

łalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia 1207 6933 287 1534

łalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 1746 -2903 415 643

Aktywa, razem 73278 73278 17965 17965

Zobowiązania i rezerwy na zobowi 38525 38525 9445 9445

ązania

Zobowiązania długoterminowe 5076 5076 1244 1244

Zobowiązania krótkoterminowe 26381 26381 6468 6468

Kapitał własny 31242 31242 7659 7659

Kapitał zakładowy 4401 4401 1079 1079

Liczba akcji (w szt.) 1760285 1760285 1760285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwy 1,72 -1,10 0,38 -0,24

kłą (w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jed

ną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję 17,75 17,75 4,35 4,35

(w zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na

jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywi

denda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

 

Pełna treść raportu dostępna pod adresem: