Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport kwartalny za IV kw/2004 (Raport: 15/2005) 8 / 2 / 2005

Comp SA Raport kwartalny SA-Q

 

Raport kwartalny dla emitentów papierów wartościowych kwartał 4 z 2004 roku

COMPW raport okresowy SA-Q

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży pro 28998 61574 6890 13628

duktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności ope 4204 5595 999 1238

racyjnej

Zysk (strata) brutto 4238 9354 1007 2070

Zysk (strata) netto 3457 6707 821 1484

Przepływy pieniężne netto z dzia 256 -9266 61 -2051

łalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia -620 -1509 147 -334

łalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z dzia 1230 6711 292 1485

łalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 866 -4064 206 -899

Aktywa, razem 67037 67037 16435 16435

Zobowiązania i rezerwy na zobowi 36266 36266 8891 8891

ązania

Zobowiązania długoterminowe 3768 3768 924 924

Zobowiązania krótkoterminowe 26525 26525 6503 6503

Kapitał własny 30771 30771 7544 7544

Kapitał zakładowy 4401 4401 1079 1079

Liczba akcji (w szt.) 1760285 1760285 1760285 1760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwy 1,96 3,81 0,47 0,84

kłą (w zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jed

ną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję 17,48 17,48 4,29 4,29

(w zł/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na

jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywi 0,00 0,00 0,00 0,00

denda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31