Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport kwartalny Q1 2005 (Raport: 34/2005) 4 / 5 / 2005

COMP SA raport kwartalny

 

w tys. zł w tys. EUR

1 1 1 1

kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y)

narastająco narastająco narastająco narastająco

/ 2005 / 2005 / 2005 / 2005

okres od okres od okres od okres od

2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01

do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03-

31 31 31 31

I. Przychody netto ze 15 395 11 122 3 834 2 320

sprzedaży produktów,

towarów i materiałów

II. Zysk (strata) z 2 060 1 184 513 247

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 1 981 4 566 493 952

IV. Zysk (strata) netto 1 476 2 614 368 545

V. Przepływy pieniężne -5 513 -4 171 -1 373 -870

netto z działalności

operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne -81 -1 089 -20 -227

netto z działalności

inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne 18 266 2 216 4 549 462

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 12 672 -3 044 3 156 -635

netto razem

IX. Aktywa razem 78 384 67 860 19 194 14 300

X. Zobowiązania i rezerwy 25 349 36 210 6 207 7 630

na zobowiązania

XI. Zobowiązania 2 361 2 177 578 459

długoterminowe

XII. Zobowiązania 22 988 34 033 5 629 7 172

krótkoterminowe

XIII. Kapitał własny 53 035 31 650 12 987 6 669

XIV. Kapitał zakładowy 5 788 4 401 1 417 927

XV. Liczba akcji (sztuk) 2 315 285 1 760 285 2 315 285 1 760 285

XVI. Zysk (strata) na jedną 0,64 1,48 0,16 0,31

akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na 22,91 17,98 5,61 3,79

jedną akcję zwykłą (w

zł/EUR)

 

Pełny raport dostępny jest na stronie: